top of page

GDPR

Policy - GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Denna dag, 2018-05-25, har följande policy upprättats för Chef United AB och gäller till vidare.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syfte med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna kontakta, boka upp dig, betala ut lön och vidare kommunikation kring din tjänst i företaget.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

 

Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Ålder

 • Födelsedatum

 • Användarnamn

 • Fotografier

 • Bankrelaterade uppgifter

 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Laglig grund

Chef United AB har främst valt att åberopa Intresseavvägning gällande behandling av personuppgifter. I vissa fall kan även Samtycke inhämtas av berörda pater.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke oavsett vårt val av laglig grund. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Nedan följer punktlista gällande hur vi får tillgång till dina personuppgifter.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.

 • Uppgifter som vi får från offentliga register.

 • Uppgifter som vi får från leverantörer av register.

 • Uppgifter som vi får när du är ute på uppdrag genom oss.

 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.

 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 

Vilken information ger vi till dig?

Denna policy skickar vi till efterfrågande part på begäran. Denna policy finns även att återfinna på vår hemsida inom kort: www.chefunited.se  Du har alltid en möjlighet att kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra system är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Chef United AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet.

Rätt till tillgång: På Chef United AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Chef United AB och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Chef United AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Chef United AB inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Chef United AB.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Chef United AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Chef United AB kan neka begäran.

Den person som önskar veta vilka uppgifter Staffpool AB har sparade och- eller önskar få dessa korrigerade, blockerade, delgivna eller raderade hänvisas till e-postadress: johan@chefunited.se

Vid begäran av borttagning, ändring och- eller blockering av personuppgifter sker detta skyndsamt och senast inom 3 månader.

Revision

Detta dokument kan komma att revideras efter behov.

bottom of page